તમારે હાસ્યકાર થવુ છે
? તો ક્યાંછે તમારા આંસુ?
પંચોત્તેર વરસના જીવનમાં મળેલી તમામ
પીડાઓને પ્રસન્નતામાં
બદલી, હસતા હસાવતા અણમોલ હાસ્યકાર અને ચિંતક ને મળવા માટે

   

Designed  & developed by: Pankaj